Top

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Aanvaarding van de Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling, overeenkomst, offerte tussen de klant en Tijd voor Feest!, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Een eventuele afwijking van de huidige algemene voorwaarden zal alleen geldig zijn, indien deze uitdrukkelijk van tevoren, schriftelijk, tussen de klant en Tijd voor Feest! is overeengekomen. Tijd voor Feest! heeft te allen tijde het recht de voorwaarden en inhoud te wijzigen. Indien gewenst, kan een exemplaar van deze Algemene voorwaarden aan de klant worden toegezonden.


Artikel 2. Prijzen / Betalingen
Alle prijzen die vernoemd worden op www.tijdvoorfeest.com, zijn vermeld in Euro's en inclusief BTW. Alle prijzen zijn exclusief eventuele verzendkosten. Tijd voor Feest! heeft te allen tijde het recht, prijzen te wijzigen, eventuele fouten, vermeld op de website, aan te passen / te verbeteren. Wanneer de klant hierdoor zou worden benadeeld, zal de klant per e-mail hiervan op de hoogte worden gesteld. De klant heeft hierop het recht om binnen 3 opeenvolgende dagen diens bestelling te annuleren. Tijd voor Feest! kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (druk) fouten in haar prijzen, op de website, offerte, ofwel in de algemene voorwaarden. Betaling kan geschieden middels bankoverschrijving, contact bij ophalen of IDEAL. Aan uw bestelling kunnen nadere betaal- en / of bestelvoorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank (vooruitbetaling) geldt als datum van betaling, de datum van creditering van de bankrekening van Tijd voor Feest! Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) opeenvolgende dagen na mededeling van de prijsverhoging door Tijd voor Feest!.  Annulering dient in overleg te geschieden.


Artikel 3. Orderbevestiging
De door Tijd voor Feest! op te maken orderbevestiging wordt voorzien van de datum waarop de betaling bevestigd is, zodat bestelling naar datum bepaalbaar is.
Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, zal de klant per e-mail hiervan op de hoogte worden gebracht en wordt er, indien overeengekomen, een vervangend product bij de bestelling gedaan. Zodra de betaling is bevestigd, zal de volgorde door Tijd voor Feest! geaccepteerd en binnen 10 werkdagen uitgevoerd / verzonden worden. Bij afwijking van deze levertijd zal Tijd voor Feest! de klant hiervan op de hoogte stellen.
Tijd voor Feest! kan niet aan zijn assortiment gehouden worden indien de klant, naar termen van billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, kon weten dat het aangeboden assortiment van een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing van een verschrijving bevat. Indien (op ondergeschikte punten) de aanvaarding afwijkt van het in het assortiment opgenomen aanbod, is Tijd voor Feest! daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, hetzij Tijd voor Feest! anders aangeeft.

Tijd voor Feest! behoudt het recht voor om een gedane betaling niet te accepteren en zodoende de order niet te bevestigen. De reden hiervan zal door Tijd voor Feest! te allen tijde worden gecommuniceerd naar de klant (vb. problemen met de productvoorraad, problemen bij de orderontvangst, problemen bij het vervolledigen van een bestelling). Echter ook andere problemen kunnen reden tot afwijzing van een orde zijn. Wanneer de order bij Tijd voor Feest! is geaccepteerd en de betaling is bevestigd, zal deze binnen 10 werkdagen worden uitgevoerd en verzonden. De administratie van Tijd voor Feest! geldt, salvo tegenbewijs, als bewijs van de door de klant verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Tijd voor Feest! verrichte leveringen. Tijd voor Feest! erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze Algemene voorwaarden, erkent de klant dit eveneens.


Artikel 4. Leveringen
Tijd voor Feest! zal, zodra de bestelling is geaccepteerd en de betaling is ontvangen, de goederen binnen 10 werkdagen verpakken en laten leveren op het adres dat door de klant is opgegeven. De verzendtijd gaat in, op het moment dat het pakket wordt overhandigd aan de vervoerder Post. U krijgt per mail een bevestiging van de verzending.
De verzendtijd kan variëren, maar is op een enkele uitzondering na, 1 werkdag.

Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen zullen de eventuele extra kosten voor een nieuwe aflevering of het opslaan van deze goederen voor rekening van de klant komen. Uw bestelling is bij brievenbusverzending en pakketzending niet verzekerd. Tijd voor Feest! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het zoekraken van en / of beschadigingen aan de zending.  

Artikel 4a. Verzendkosten
Uw bestelling wordt in geschenkverpakking verstuurd voor het vaste bedrag van € 7,50.
Bij brievenbuspost (zoals deurbordjes) gelden afwijkende verzendkosten.
Artikel 4b. Retour en annulering
Indien de klant een bestelling wil terugsturen, dient deze daarover eerst contact op te nemen met Tijd voor Feest!. De betreffende bestelling kan uitsluitend voor eigen rekening teruggestuurd worden, indien Tijd voor Feest! hiermee schriftelijk ingestemd heeft. Bij annulering van de aankoop door de klant zal het eventueel reeds overgemaakte geld teruggestort worden minus, de inmiddels gemaakte kosten en verzend- en administratiekosten als het pakket reeds verzonden is.

Artikel 5. Ontvangst
Zodra het bestelde is afgeleverd, dient de klant te controleren of alles klopt. Deze dient na gaan of de kwaliteit en de hoeveelheid aan afgeleverde goederen in overeenstemming is met dat wat was overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden. Eventuele zichtbare afwijkingen en / of tekortkomingen dienen met een duidelijke omschrijving daarvan met foto, binnen 24 uur, aan Tijd voor Feest! gemeld te worden.
Indien de klant voornoemde bestelling wil terugsturen, dient deze daarover eerst contact op te nemen met Tijd voor Feest!. De betreffende bestelling kan uitsluitend voor eigen rekening teruggestuurd worden, indien Tijd voor Feest! hiermee schriftelijk ingestemd heeft.


Artikel 6. Garantie
De bestelling wordt door Tijd voor Feest! met uiterste zorg behandeld en verzonden. Mochten er toch onvoorziene gebreken ontstaan ten tijde van verzending, dient de klant Tijd voor Feest! hiervan, binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. Na overleg wordt bekeken of de klant het artikel terug kan sturen. De klant ontvangt van Tijd voor Feest!, indien deze de klacht heeft gehonoreerd, een nieuw artikel ofwel het betaalde bedrag van het artikel, na aftrek van openstaande facturen, retour.

Artikel 7. Copyrights
Tijd voor Feest! behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Het ontwerp van de webshop blijft eigendom van Tijd voor Feest!. Dit geldt ook voor al het materiaal dat aan de klant van derden ter hand is gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht iets van bovengenoemde gebruikt worden door de klant, dan zal deze niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tijd voor Feest!, vermenigvuldigen, openbaar maken aan derden.


Artikel 8. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Tijd voor Feest! en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 9. Overig
Tijd voor Feest! probeert haar website dagelijks te updaten. Het kan echter gebeuren dat een artikel tijdelijk helemaal is uitverkocht. Tijd voor Feest! brengt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Bij het niet meer kunnen leveren van het artikel retourneert Tijd voor Feest! terstond het aankoopbedrag van dit artikel, volgens vermelding op de factuur.


Artikel 10. Offerte
Een offerte, uitgebracht door Tijd voor Feest!, heeft een geldigheidsduur van twee weken, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 11. Huurovereenkomst
De huurovereenkomst van Tijd voor Feest! is van toepassing op alle verhuur artikelen. De klant dient kennis te nemen van de verhuurovereenkomst. Deze is te vinden op de website van Tijd voor Feest!. Als de klant artikelen bij de Tijd voor Feest! huurt, gaat hij tevens akkoord met de huurovereenkomst.


Algemene voorwaarden
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij Tijd voor Feest!.